Leveransvillkor

Webbutikens produkter säljs av Karleby stad (0179377-8). 

PB 43, 67101 Karleby
(06) 8289 111 (växeln)
verkkokauppa@kokkola.fi

1. Registrering och personuppgifter

Beställning från webbutiken förutsätter inte registrering. Genom att registrera dig i webbutiken kan du i fortsättningen göra dina inköp snabbare och kontrollera de beställningar du gjort. Som användarnamn fungerar e-postadressen som angivits i samband med registreringen, då kunden även väljer ett lösenord. Användarnamnet och lösenordet är personliga. Kunden svarar för att användarnamnet och lösenordet förvaras omsorgsfullt och för att de inte kommer i utomståendes kännedom eller besittning. Kunden svarar för all användning som sker med det egna användarnamnet och lösenordet och för eventuella kostnader eller avgifter som detta föranleder.

Kunden ska ange i webbutiken de nödvändiga uppgifter som förutsätts för användning av tjänsten. Karleby stad har rätt att behandla kundens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och annan lagstiftning. Kundens uppgifter sparas i webbutikens kundregister. Karleby stad överlåter inte kundens personuppgifter till utomstående för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring. Kundens uppgifter raderas från kundregistret när de inte längre behövs.

2. Beställning

Produkterna beställs huvudsakligen via webben på adressen verkkokauppa.kokkola.fi via kundkorgen. Alla beställningar bekräftas med e-post, där beställningens pris samt de beställda produkterna meddelas. För att få en beställningsbekräftelse förutsätts att e-postadressen meddelas i samband med beställningen. Kunden förbinder sig i samband med varje beställning till webbutikens gällande användar- och leveransvillkor samt till de specialkrav som gäller produkten som beställs.

3. Betalningssätt

Produkterna betalas i samband med beställningen. Den elektroniska betalningen sker med en skyddad förbindelse via tjänsten Suomi.fi/Paytrail. I tjänsten ingår de finländska bankernas elektroniska betalningstjänst och Nets Ab:s kortbetalningstjänst (Visa och MasterCard) samt tjänsten MobilePay. 

4. Priser och mervärdesskatt

Vid beställningar som gjorts via webbutiken gäller priset som finns i webbutikens prislista vid beställningstidpunkten. Rätten till prisändringar förbehålls. Alla priser anges i euro (EUR). De produktpriser som syns i webbutiken innehåller den mervärdesskatt som gäller i varje enskilt fall.

5. Återbetalningar

Penningsaldot laddas till appen Ceepos Mobiilimaksu (mobilbetalning) genast efter betalningen. Det laddade penningsaldot återbetalas inte utan kan användas i vilken kassapunkt som helst där det är möjligt att betala med Ceepos mobilbetalning.

6. Tjänstens drift, tillgänglighet och felsituationer

Karleby stad gör sitt bästa för att webbutiken ska fungera felfritt och oavbrutet. Karleby stad har rätt att avbryta webbhandeln på grund av en ändring, förnyande eller en teknisk orsak i anslutning till webbutiken, på grund av underhålls-, installations- och servicearbete eller en motsvarande orsak eller om lagstiftningen eller ett annat myndighetsförordnande så förutsätter. Man strävar efter att välja tidpunkterna för avbrott så att de inte orsakar oskäliga olägenheter för kunden.

Karleby stad svarar inte för fel som beror på avbrott i datakommunikationsförbindelser som tillhandahålls av tredje part eller i andra datakommunikationstjänster och inte heller för fel i dessa tjänster. Karleby stad svarar inte heller för fel som beror på att kunden använder webbutiken på ett sätt som strider mot anvisningar eller bestämmelser eller som på annat sätt föranleds av kunden.

7. Dataskydd

Webbutiken är skyddad med SSL-protokoll. Kunden ansvarar för att dataskyddet för egna datasystem sköts på ett behörigt sätt. Karleby stad sparar alla uppgifter som gäller kunden eller som denne sänt som konfidentiella uppgifter. Karleby stad ordnar datasäkerheten för sin webbutik effektivt och på ett allmänt godtagbart sätt och strävar efter att hindra otillbörligt tillträde till sina datasystem med lämpliga tekniska lösningar.

8. Apparater, programvaror och förbindelser

Kunden ansvarar själv för anskaffning av de apparater, programvaror och webbanslutningar som behövs för användningen av webbutiken, för deras funktion och för kostnader som de ger upphov till. De får inte orsaka störningar eller andra olägenheter för webbutiken eller andra användare av webben.

9. Skadeståndsansvar

Karleby stad ansvarar gentemot kunden bara för omedelbar skada som orsakats uppsåtligen genom ett avtalsbrott. Om det kan konstateras att det är fråga om ett fel från Karleby stads sida, kan kunden ersättas de kostnader som denne obefogat debiterats i webbutiken.

Karleby stad är inte skyldig att betala skadestånd och inte heller andra indirekta eller direkta ersättningar eller gottgörelser på grund av sådana störningar eller fel som nämns i stycke 6.

10. Oöverstigligt hinder

Ett oöverstigligt hinder (force majeure) befriar Karleby stad från de skyldigheter som anknyter till webbutiken, om det hindrar leverans i anslutning till webbhandeln eller medför orimliga olägenheter i leveransen. Som oöverstigligt hinder ses brand, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsinställelse, ett myndighetsförordnande, störning i leveransen av energi, råvaru- eller tillbehörsbrist samt kabel- och annan datakommunikationsstörning, som orsakas av eller beror på en utomstående eller annan motsvarande orsak som inte varit känd eller som det inte varit möjligt att bereda sig på i förväg med rimliga åtgärder. Karleby stad meddelar om ett oöverstigligt hinder på webbutikens sidor genast efter att ett sådant uppkommit, ifall det är möjligt att ge ett sådant meddelande.

11. Ändring av användar- och leveransvillkor

Karleby stad har rätt att ändra dessa användar- och leveransvillkor efter att ha meddelat om ändringarna i webbutiken i god tid innan de träder i kraft.

12. Avgörande av tvister

Tvister gällande detta avtal avgörs i Österbottens tingsrätt enligt Finlands lag.